Former President Donald Trump gestures with open arms at a conference in February

Ahavuye isanamu, Getty Images

Ibihano vyafatiwe Donald Trump vyo kumubuza gukoresha imbuga za Facebook na Instagram vyagumijweho n’umurwi ujejwe gukurikirana ibikorwa vya Facebook.

Hagati aho, uyo murwi waneguye ibi bihano bibandanya, ukavuga ko birengeye ibisanzwe bitangwa na Facebook.

Advertisement
free widgets for website

Wasavye Facebook gusubira kuvyihweza maze “itange igihano kijanye n’amakosa yakoze” isanzwe ihanisha abandi, harimwo n’abantu bato bato basanzwe barukoresha.

Uyu yahoze ari umukuru w’igihugu ca Reta Zunze Ubumwe za Amerika yarakuwe ku mbuga z’izi kompanyi zompi inyuma y’imigumuko yabaye mu kwa mbere ku ngoro ya Capitol y’amakoraniro y’Inama nshingamateka na nkenguzamateka.

Uyu murwi uvuga ko icemezo ca Facebook co guhagarika mu kiringo kitazwi Donald Trump “kidatomoretse kandi gifise utunenge”, ukavuga ko ingingo y’ukuri yari kuba “yisunze amategeko ngenderwako akoreshwa no ku bandi bakoresha imbuga zayo”.

Mu kiganiro n’abamenyeshamakuru, Helle Thorning-Schmidt, umwe mu bari barongoye inama, yavuze ati: “Ntivyatworoheye gushika kuri iki cemezo”.

Yongeyeko y’uko, ivyo ari vyo vyose, Facebook “ishima iyi ngingo”.

Advertisement
free widgets for website

“Dusaba ko isubira ikihweza kandi ikerekana neza ingene ifata ibi bintu. Fata abantu bose kumwe kandi wirinde gutanga ibihano uko wishakiye”.

Mu kwishura, Facebook ivuga ko “izokwihweza icemezo c’uyu murwi kandi izofata ingingo itomoye kandi ijanye n’amakosa yakozwe”.

Uyu murwi kandi watanze ivyipfuzo vyinshi ku kuntu Facebook ikwiye guteza imbere poritike yayo, nayo ikaba yemeye ko “izovyihweza neza”.

Trump yavuze iki?

Inyuma y’iki cemezo c’uyu murwi, Trump yanditse ati: “Ivyo Facebook, Twitter, na Google bakoze ni ibiterasoni”.

Advertisement
free widgets for website

Afatiye kuri we nk’umukuru w’igihugu, yagize ati: “Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarambuwe uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro kubera abononyi b’ibijuju batinya ukuri”.

“Abanyagihugu bacu ntibashobora kubishigikira! Aya makompanyi y’imbuga hwaniro yamunzwe n’ibiturire azotegerezwa kuvyishura, kandi ntibazosubira kwemererwa kwonona no gutesha agaciro amatora yacu”.

Ubutegetsi bw’umu Democrat Joe Biden yasubiriye Donald Trump bwanse kugira ico buvuze ku cemezo caraye gifashwe ku ngingo ya Facebook.

Ariko umunyamabanga ajejwe kumenyesha amakuru muri Maison Blanche/White House, Jen Psaki, avuga ko aho Perezida Biden ahagaze ari uko “imbuga nyamukuru zifise inshingano zo gukingira umutekano n’ubuzima bw’Abanyamerika bose mu guhagarika ibinyoma n’amakuru atizewe”.

Uyo murwi uvuga iki?

Advertisement
free widgets for website

Iki cemezo gisigura ko Trump abandanya ahagaritswe kuri uru rubuga gushika ubu.

Umurwi wa Facebook ujejwe gukurikirana ibikorwa vyayo wemeje ko Trump yahonyanze amategeko ngenderwako y’abakoresha urubuga rwa Facebook, maze ugumizaho ibihano yafatiwe.

Gusa, wowo wiyamiriza igice kivuga ibihano yafatiwe “vyo guhagarikwa mu kiringo kitazwi ” kubera ibi bitari mu vyo amategeko ngenderwako yayo avuga.

Itangazo wasohoye rivuga riti: “Ntabwo vyemewe ko Facebook ihagarika mu kiringo kitazwi umuntu akoresha uru rubuga, iterekanye igihe canke nimba konte yiwe izosubira kwugururwa”.

Uvuga ko ata ngingo n’imwe itomoretse yisunzwe mu guhagarika Trump.

Advertisement
free widgets for website

Uyu murwi uvuga ko Facebook yatanze “igihano kidatahuritse, kidafise ishingiro, ica ikirungikira umurwi ngo ugitorere inyishu”.

Uvuga ko mu gukora gutyo “Facebook ishaka gukwepa inshingano zayo” – ukaba wayisavye gusubiramwo ingingo yafashe.

Umwe mu barongoye uyu murwi Michael McConnell asigura ko yatanze iki kiringo kubera ari ingingo “itegerezwa kwitonderwa”, akemeza ko iki kompanyi ishobora gufata ingingo yo kuwusubiza iki kibazo”.

Ni ibiki vyabaye kuri konte ya Trump?

Inyuma y’imigumuko yo ku ngoro ya Capitol ku wa 6 z’ukwa mbere uno mwaka, Facebook yatangaje ko ihagaritse Trump gukoresha imbuga zayo kubera yahonyanze amategeko ngenderwako “mu gukokeza imigumuko”.

Advertisement
free widgets for website

Abanywanyi biwe baharurwa mu majana bariteye muri iyo nyubakwa mu gihe inama nshingamateka na nkenguzamateka zari zikoranye kugira ngo zemeze intsinzi ya Joe Biden mu matora y’umukuru w’igihugu y’umwaka uheze.

Trump yarejejwe mu rubanza rwo mu kwa kabiri yagirizwamwo guteza imigumuko kuri Capitol – urubanza rwari rugize kabiri – ayo yagirijwe ko yakokeje akaguma kahitanye ubuzima bw’abantu batanu.

Uru rubuga rwaciye rutangaza ko rumuhagaritse mu kiringo c’amasaha 24 inyuma y’ico gitero, ariko mu nyuma ruvamwo rutangaza ko rumuhagaritse burundu.

Umukuru wa Facebook Mark Zuckerberg yatangaje ko kureka Trump ngo abandanye ayicishako amakuru yiwe vyari kugira “ingaruka mbi zikomeye”.

Donald Trump yarahagaritswe kandi no ku mbuga za Twitter na YouTube.

Advertisement
free widgets for website